top of page

Warunki

Witamy w Bonini Media!


§ 1 Zakres i dostawca

(1) Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWU”) regulują stosunek umowny pomiędzy Bonini Media Sp. .

(2) Odmienne warunki klienta zostaną odrzucone.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi Bonini Media Sp.

(3) W Bonini Media oferujemy następujące usługi:

 • Planowanie handlu elektronicznego

 • Strategie handlu subskrypcyjnego

 • Media społecznościowe

 • kampanie reklamowe

 • strategie marketingowe

 • marketingu treści


§ 2 Zawarcie umowy

(1) Umowy na tym portalu mogą być zawierane wyłącznie w języku niemieckim.

(2) Klient musi mieć ukończone 18 lat.

(3) Dostęp do Bonini Media Service wymaga rejestracji.

(4) Rejestrując się, klient akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Wraz z rejestracją powstaje stosunek umowny między Bonini Media a zarejestrowanym klientem, który opiera się na postanowieniach niniejszych Ogólnych Warunków.

(5) Prezentacja usługi na stronie internetowej nie stanowi prawnie skutecznej oferty, prezentacja usługi jest jedynie zachętą do złożenia oferty przez klienta.

(6) Zamawiając płatną usługę, zarejestrowany klient wchodzi w dalszy stosunek umowny z Bonini Media, niezależny od rejestracji. Przed zawarciem tego stosunku umownego użytkownik zostanie poinformowany o odpowiedniej odpłatnej usłudze i warunkach płatności. Stosunek umowny powstaje, gdy klient potwierdzi zamówienie i obowiązek zapłaty, klikając przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

(7) Zgadzasz się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne są udostępniane Państwu drogą mailową lub w ramach konta klienta na stronie internetowej. Przy każdej usłudze poinformujemy Cię, czy istnieje możliwość rozliczenia elektronicznego. Więcej informacji na temat e-faktur znajdziesz na naszej stronie internetowej.


§ 3 Opis zakresu usług

Zakres usług Bonini Media obejmuje następujące usługi:

 • Planowanie handlu elektronicznego

 • Strategie handlu subskrypcyjnego

 • Media społecznościowe

 • kampanie reklamowe

 • strategie marketingowe

 • marketingu treści


§ 4 Ceny i koszty wysyłki

(1) Do korzystania z Bonini Media wymagana jest rejestracja.

(2) Jeśli użytkownik chce skorzystać z usługi płatnej, zostanie wcześniej poinformowany o konieczności zapłaty. W szczególności wyszczególniony jest odpowiedni dodatkowy zakres usług, poniesione koszty i sposób płatności.

(3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania różnych modeli opłat za różne czasy rezerwacji i grupy użytkowników, aw szczególności za różne okresy użytkowania, a także do oferowania różnych zakresów usług.

§ 5 Warunki płatności

(1) Wszelkie naliczone opłaty muszą być uiszczone z góry na rzecz Bonini Media w terminie, w którym są należne, bez żadnych potrąceń.

(2) Niektóre metody płatności mogą zostać wyłączone przez dostawcę w indywidualnych przypadkach.

(3) Klientowi nie wolno płacić za usługę wysyłając gotówkę lub czeki.

(4) Jeśli klient wybierze metodę płatności online, upoważnia tym samym usługodawcę do pobrania należnych kwot w momencie składania zamówienia.

(5) Jeśli dostawca oferuje płatność z góry, a klient wybierze tę metodę płatności, klient musi przelać kwotę faktury na konto dostawcy w ciągu pięciu dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.

(6) Jeżeli dostawca oferuje płatność kartą kredytową, a klient wybierze tę metodę płatności, klient wyraźnie upoważnia usługodawcę do pobrania należnych kwot.

(7) Jeśli dostawca oferuje płatność poleceniem zapłaty, a klient wybierze tę metodę płatności, klient udziela dostawcy podstawowego upoważnienia SEPA. Jeżeli przy płatności poleceniem zapłaty transakcja płatnicza zostanie odwrócona z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu błędnie przesłanych danych bankowych, klient musi ponieść koszty z tego tytułu.

(8) Jeśli klient zalega z płatnością, dostawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody spowodowane zwłoką.

(9) Przetwarzanie może odbywać się przy użyciu następujących sposobów płatności:

- Opłata debetowa:

W przypadku zwrotu noty obciążeniowej, za którą odpowiedzialność ponosi Klient, Bonini Media Sp. Klient może udowodnić, że szkoda w ogóle nie wystąpiła lub jest znacznie niższa niż stawka ryczałtowa.

 

Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zapłaty ceny zakupu towarów sprzedanych przez osoby trzecie.

- Płatność z góry


§ 6 Rejestracja i wypowiedzenie

(1) Ponadto klient oświadcza, że on i, zgodnie z jego wiedzą, żaden członek jego gospodarstwa domowego nie był karany, który zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, w szczególności nie z powodu przestępstwa przeciwko samostanowieniu seksualnemu (§§ 174 ff. StGB, przestępstwo przeciwko życiu (§§ 211 ff. StGB), przestępstwo przeciwko nietykalności cielesnej (§ 223 ff. StGB), przestępstwo przeciwko wolności osobistej (§§ 232 ff. StGB) lub z powodu kradzieży i defraudacji (§§ 242 ff. StGB) lub rabunku i wymuszenia (§§ 249 ff. StGB) lub z powodu nadużywania narkotyków.

(2) Z zastrzeżeniem zastrzeżenia, użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji na piśmie, pocztą, e-mailem lub telefonicznie bez podania przyczyny. Jednocześnie istnieje możliwość całkowitej i osobistej dezaktywacji konta użytkownika w ramach danych i ustawień. W ten sposób rozwiązany zostaje wcześniej zawarty stosunek umowny.

(3) Jeśli użytkownik zarejestrował się w usłudze płatnej, może ją anulować co najmniej 14 dni przed okresem rezerwacji. W przypadku niedotrzymania tego terminu usługa płatna zostanie przedłużona o ten czas w zależności od wybranego terminu rezerwacji, a wypowiedzenie nastąpi dopiero z końcem kolejnego okresu rezerwacji. Anulowanie jest możliwe telefonicznie, e-mailem lub listownie i zostanie przez nas potwierdzone na piśmie. Aby Twoja rezygnacja została przypisana, należy podać imię i nazwisko, zachowany adres e-mail oraz adres klienta. W przypadku rozwiązania telefonicznego wymagane jest podanie indywidualnego hasła telefonicznego.

(4) Bonini Media może rozwiązać umowę w dowolnym momencie według własnego uznania, z uprzednim wypowiedzeniem lub bez niego i bez podania przyczyny. Bonini Media zastrzega sobie ponadto prawo do usuwania profili i/lub wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej przez lub przez użytkownika. Jeśli Bonini Media zakończy rejestrację użytkownika i/lub usunie profil użytkownika lub opublikowaną treść, Bonini Media nie ma obowiązku informowania użytkownika o przyczynie zakończenia lub usunięcia.

(5) Po każdym zakończeniu indywidualnego korzystania z usług Bonini Media, Bonini Media zastrzega sobie prawo do wysłania informacji o tym innym zarejestrowanym użytkownikom, co do których Bonini Media zakłada, że mieli kontakt z użytkownikiem. Decyzja Bonini Media o zakończeniu rejestracji użytkownika i/lub powiadomieniu innych użytkowników, z którymi według Bonini Media kontaktował się użytkownik, nie implikuje ani nie sugeruje, że Bonini Media składa oświadczenia dotyczące indywidualnego charakteru, ogólnej reputacji, cech osobistych, które nadal spełniają ponad stylem życia .

(6) Użytkownicy zobowiązani są do nieumyślnego lub oszukańczego podawania nieprawdziwych informacji na swoim profilu lub w innych obszarach portalu. Takie ujawnienie może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego. Operator zastrzega sobie również prawo do rozwiązania istniejącego stosunku umownego ze skutkiem natychmiastowym w takim przypadku.

(7) Jeżeli dostęp użytkownika zostanie zablokowany z powodu zawinionego naruszenia umowy i/lub stosunek umowny zostanie rozwiązany, użytkownik musi zapłacić odszkodowanie za pozostały okres obowiązywania umowy w wysokości uzgodnionej opłaty pomniejszonej o zaoszczędzone wydatki. Wysokość zaoszczędzonych wydatków ustalana jest ryczałtowo w wysokości 10% opłaty. Obie strony umowy mogą udowodnić, że szkoda i/lub zaoszczędzone wydatki są w rzeczywistości wyższe lub niższe.

(8) Po zakończeniu stosunku umownego wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte przez Bonini Media.


§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności (Usługi)

(1) Bonini Media nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność informacji zawartych w danych rejestracyjnych i profilowych klienta lub innych treści generowanych przez klienta.

(2) W odniesieniu do żądanej lub oferowanej usługi umowa jest zawierana wyłącznie między zainteresowanymi zleceniodawcami. Bonini Media nie ponosi zatem odpowiedzialności za usługi klientów uczestniczących w programie. W związku z tym wszystkie sprawy dotyczące relacji między Klientami, w tym bez wyjątku usługi otrzymywane przez Poszukiwacza lub płatności należne Klientowi, będą kierowane bezpośrednio do odpowiedniej strony Klienta. Bonini Media nie ponosi za to odpowiedzialności i niniejszym wyraźnie odrzuca wszelkie możliwe roszczenia z tytułu odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju, w tym roszczenia, usługi, bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju, świadomie lub nieświadomie, podejrzewane lub nieoczekiwane, ujawnione lub nie, jakiegokolwiek rodzaju w związku z wymienionymi sprawami.

(3) Bonini Media Sp.z oo pełnomocnikami Bonini Media Sp.

(4) Bonini Media Sp z oo, jeżeli polegają one na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez Bonini Media Sp. ogród zoologiczny.

(5) Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się do przewidywalnej, typowej dla umowy szkody. W przypadku zwłoki wynoszą one maksymalnie 5% wartości zamówienia.

(6) Roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty życia, ciała, zdrowia lub wolności ulegają przedawnieniu po 30 latach; w przeciwnym razie po 1 roku, przy czym termin przedawnienia upływa z końcem roku, w którym roszczenie powstało, a wierzyciel dowiedział się o okolicznościach powstania roszczenia i osobie dłużnika lub powinien był się o tym dowiedzieć bez rażącego niedbalstwa (§ 199 ust. 1 BGB).

(7) Usługodawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia treści tekstu napisanego przez użytkownika oraz przesłanych plików pod kątem zgodności z prawem iw razie potrzeby usunięcia ich w całości lub w części.


§ 8 Potrącenie i prawo zatrzymania

(1) Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne klienta zostało prawnie stwierdzone lub nie zostało zakwestionowane przez usługodawcę.

(2) Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.


§ 9 zasady anulowania

(1) Jeżeli Klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami:

(2) Prawo do odstąpienia

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres anulowania usług wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nam powiedzieć:

Bonini Media Sp.z oo

ul. Szańcowa 44,
01-458 Warszawa
Polska

Telefon: +48 (0) 221042238

E-mail: office@bonini-media.com

w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy na naszej stronie internetowej lub przesłać nam inne jednoznaczne oświadczenie. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, niezwłocznie prześlemy Ci (np. e-mailem) potwierdzenie otrzymania takiego odwołania.

Aby dotrzymać okresu anulowania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania i zwrócisz towar za pośrednictwem naszego internetowego centrum zwrotów w terminie określonym poniżej.

(3) Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot.

Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę, która odpowiada części usług już świadczonych do momentu, w którym poinformowałeś nas o skorzystaniu z prawa do anulowania w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

(4) Wyjątki od prawa do odstąpienia

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje lub wygasa w przypadku następujących umów:

 • o dostawę rzeczy, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu, których zabezpieczenie zostało usunięte po dostarczeniu lub które po dostarczeniu zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami ze względu na swój charakter;

 • o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało zerwane po dostarczeniu;

 • w celu dostawy towarów wykonanych według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowanych do jego osobistych potrzeb

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

 • o usługi, jeżeli Bonini Media w pełni je wykonała, a przed złożeniem zamówienia potwierdziłeś i wyraźnie zgodziłeś się, że możemy rozpocząć świadczenie usługi, a z chwilą całkowitego wykonania umowy utracisz prawo odstąpienia od umowy;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; I

 • o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży, ale których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na którym przedsiębiorca żadnego wpływu.


§ 10 ochrona danych

(1) W przypadku zbierania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail), zobowiązujemy się do uzyskania Twojej uprzedniej zgody. Zobowiązujemy się nie przekazywać żadnych danych stronom trzecim, chyba że wyrazili Państwo na to uprzednią zgodę.

(2) Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. W związku z tym nie można w pełni zagwarantować bezbłędnej i bezproblemowej ochrony danych osób trzecich. W tym zakresie nasza odpowiedzialność jest wykluczona.

(3) Osoby trzecie nie są upoważnione do wykorzystywania danych kontaktowych do celów handlowych, jeżeli usługodawca udzielił zainteresowanym osobom uprzedniej pisemnej zgody.

(4) W każdej chwili masz prawo do otrzymywania pełnych i bezpłatnych informacji od Bonini Media na temat bazy danych, która Cię dotyczy.

(5) Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania/usunięcia danych/ograniczenia ich przetwarzania.

(6) Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w oddzielnym oświadczeniu o ochronie danych.


§ 11 Cookies

(1) Możemy używać plików cookie do wyświetlania asortymentu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej witrynę.

(2) Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

(3) Za pomocą plików cookie użytkownicy tej witryny mogą korzystać z bardziej przyjaznych dla użytkownika usług, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

(4) Zwracamy uwagę, że niektóre z tych plików cookie są przesyłane z naszego serwera do systemu komputerowego użytkownika, przy czym są to zazwyczaj tak zwane pliki cookie związane z sesją. Cookies sesyjne charakteryzują się tym, że są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji danej przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają w Państwa systemie komputerowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa systemu komputerowego przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie).

(5) Możesz sprzeciwić się przechowywaniu plików cookie W tym celu masz do dyspozycji baner, któremu możesz sprzeciwić się/zaakceptować.

(6) Możesz oczywiście ustawić swoją przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na dysku twardym lub aby pliki cookie, które zostały już zapisane, zostały usunięte. Instrukcje dotyczące zapobiegania i usuwania plików cookie można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki lub producenta oprogramowania.


§ 12 Właściwość miejscowa i prawo właściwe

(1) Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie wyłącznie do różnic zdań i sporów wynikających z niniejszej umowy, z wyłączeniem Konwencji ONZ o sprzedaży.

(2) Jedynym miejscem jurysdykcji dla zamówień kupców, osób prawnych prawa publicznego lub specjalnych funduszy prawa publicznego jest siedziba usługodawcy.


§ 13 Postanowienia końcowe

(1) Językiem umowy jest język niemiecki.

(2) Nie oferujemy żadnych produktów ani usług na sprzedaż przez osoby niepełnoletnie. Nasze produkty dla dzieci mogą kupować wyłącznie osoby pełnoletnie. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz korzystać z Bonini Media tylko przy udziale rodzica lub opiekuna prawnego.

(3) Jeśli naruszysz niniejsze Warunki, a my nic z tym nie zrobimy, nadal będziemy uprawnieni do skorzystania z naszych praw w każdym innym przypadku, gdy naruszysz niniejsze Warunki sprzedaży.

(4) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na naszej stronie internetowej, regulaminie, warunkach, w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach w dowolnym momencie. Twoje zamówienie będzie podlegać warunkom sprzedaży, warunkom umowy i ogólnym warunkom obowiązującym w momencie składania zamówienia, chyba że zmiana tych warunków jest wymagana przez prawo lub oficjalne rozporządzenie (w takim przypadku będą one również dotyczą zamówień, które wcześniej złożyłeś). Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za odłączalne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

(5) Nieskuteczność postanowienia nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku sens i cel postanowienia należy zastąpić innym prawnie dopuszczalnym postanowieniem, które odpowiada znaczeniu i celowi postanowienia nieważnego.

bottom of page